Ken Liu

Author details

Born:
Nov. 5, 1976

External links

Books by Ken Liu

Ken Liu, Chen Qiufan, Xia Jia, Ma Boyong, Hao Jingfang, Tang Fei, Cheng Jingbo, Liu Cixin: Invisible Planets (Hardcover, 2016, Tor Books) 4 stars

Invisible Planets

by , , , and 5 others